Opbrengsten Pilots Technologie voor Inclusie

Begin 2019 startten zeven pilots op het gebied van technologie en inclusie. In de pilots testten technologieontwikkelaars samen met werkgevers, werknemers en hun begeleiders nieuwe technologie om de participatie van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Deze pilots werden geselecteerd door een vakjury onder deelnemers aan de Challenge Technologie voor Inclusie die in 2018 werd georganiseerd door de CTI.

De pilots werden een jaar lang gevolgd door het Athena Instituut en Regioplan Beleidsonderzoek. Dat heeft geleid tot lessen en aanbevelingen over de implementatie van technologie voor inclusie, beschrijvingen van de pilots en twee business cases voor toepassing van de technologie. Op deze pagina leest u meer over de opbrengsten van het onderzoek en de individuele pilots.

Overkoepelende inzichten uit de pilots

In de pilots zijn verschillende technologische oplossingen bij bedrijven en in de sociale werkvoorziening uitgeprobeerd. De pilots laten zien dat het introduceren van technologische oplossingen op de werkvloer kansen biedt voor mensen met een arbeidsbeperking. Opbrengsten van de pilots waren o.a. meer zelfvertrouwen, werkplezier en meer energie bij werknemers. In twee pilots konden werknemers meer taken uitvoeren dan voorheen, waarvan één pilot zelfs leidde tot urenuitbreiding en een vast contract voor de werknemer. Voor deze pilots is een business case ontwikkeld. Daaruit blijkt dat bij deze pilots de technologie meer oplevert dan het kost, o.a. door besparingen op uitkeringslasten en kosten voor voorzieningen.

Opschaling van de pilots is nodig om conclusies te trekken over de effecten van de technologieën voor een duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Daarvoor moet de toepassing langer en bij meer bedrijven worden getest. De CTI verkent momenteel de mogelijkheden voor vervolgstappen.

In het kennisverslag “Technologie voor inclusie werkt in de praktijk” van UWV en de rapportage van de betrokken onderzoekers, leest u meer over de opbrengsten van de pilots, de geleerde lessen en de aanbevelingen van de onderzoekers.

De zeven pilots en hun opbrengsten

Ebb app – communicatieondersteuning

Personen met een verstandelijke beperking, anderstaligen of mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen moeite hebben zich verbaal uit te drukken op hun werkplek. Om tegemoet te komen aan dit probleem is er een app voor tablet en smartphone ontwikkeld die de gebruiker kan helpen zich uit te drukken door zelfgemaakte foto’s en/of andere afbeeldingen te uploaden en deze te verbinden aan thema’s. In deze pilot is de al bestaande Ebb-app opnieuw opgebouwd voor de specifieke situatie van WerkSaam Westfriesland.

Download pilotbeschrijving en opbrengsten
OrCam- een bril die voorleest

Binnen deze pilot werden wearables voor werknemers met een visuele beperking getest in een arbeidssetting waarin taken worden uitgevoerd die geen computertaken zijn. De pilot heeft zich toegespitst op de voorleesbril (OrCam MyEye). Dit is een draagbare, intelligente camera die is ontworpen voor mensen die blind, slechtziend of laaggeletterd zijn. Door middel van een ingebouwde speaker worden geprinte en digitale teksten voorgelezen aan de drager, wanneer deze de betreffende tekst aanwijst. De voorleesbril is ingezet bij twee personen met een visuele beperking: Een werknemer in Enkhuizen die onder meer onderhoud op begraafplaatsen uitvoert en een werknemer die in een begeleid wonen-voorziening werkt.

Download pilotbeschrijving en opbrengsten Download business case
MyEnergy – energiemanagementdashboard

In deze pilot van Onbeperkt aan de Slag werd een digitaal energiemanagement-dashboard ontwikkeld om de uitval (en terugval) door ziekte te verminderen en in het verlengde daarvan ook de kosten voor werkgevers. Met de informatie uit het dashboard kunnen werknemers hun energie beter doorgronden, managen en op tijd bijsturen om het risico op uitval te verkleinen. In het dashboard worden verschillende technologieën gecombineerd. Belasting is in kaart gebracht met een smartwatch en belastbaarheid werd gemeten aan de hand van vragenlijsten. Deze gegevens werden vervolgens gekoppeld aan de data van de smartwatch.

Download pilotbeschrijving en opbrengsten
Exoskelet – ondersteuning bij fysiek werk

Werkzaak Rivierenland heeft geëxperimenteerd met de inzet van een exoskelet bij diverse organisaties, waaronder de spoelkeuken van een ziekenhuis, een bedrijf in de groenvoorziening en een CV-ketelbedrijf. Het doel van de pilot was om werknemers ervaring op te laten doen in het werken met de technologie en kennis te genereren voor Werkzaak zelf en de werkgevers waar men mee werkt. Het exoskelet moet ervoor zorgen dat werknemers duurzamer inzetbaar blijven en dat ze beter voorbereid zijn op een veranderende arbeidsmarkt. Naast het exoskelet heeft Werkzaak ook 3 maanden een collaboratieve robot (cobot) uitgeprobeerd.

Download pilotbeschrijving en opbrengsten
SpeakSee – gesprekken toegankelijker maken

Voor mensen met een auditieve beperking is het lastig om gesprekken te volgen. Het voeren van informele, formele en telefonische gesprekken met meerdere personen is voor hen een uitdaging. Binnen deze pilot werd SpeakSee ingezet, een systeem van maximaal 9 microfoons en een app dat automatisch spraak omzet naar tekst door middel van spraakherkenning. De persoon met de auditieve beperking deelt de microfoons uit aan de gespreksdeelnemers, de microfoon vangt de spraak op en dit wordt binnen 1 seconde omgezet naar tekst in verschillende kleuren per persoon. Binnen de pilot werd SpeakSee ingezet bij een werknemer op een kantoor van de Nationale Politie.

Download pilotbeschrijving en opbrengsten Download business case Download factsheet
Slimme bril – ondersteuning bij magazijnwerk

Metafors heeft een aanzienlijk magazijn (5000 m3) waar 7 mensen met een arbeidsbeperking werken onder begeleiding van een praktijkbegeleider. In deze pilot werden verschillende modellen slimme brillen ingezet om werknemers te ondersteunen en het aantal gemaakte fouten te verminderen. De slimme bril is een augmented reality bril die informatie projecteert in het gezichtsveld van de gebruiker. De bril is gekoppeld aan het planningssysteem (ERP) van het magazijn en loodst de werknemer door de werkprocessen.

Download pilotbeschrijving en opbrengsten
Groen gedragen – een lichte en slimme heggenschaar

Het snoeien van heggen is fysiek zwaar werk en vergt veel concentratie. De doelgroep van WVS, een leerwerkbedrijf in de groenvoorziening, is beperkt inzetbaar op deze taken vanwege fysieke overbelasting en/of gebrek aan concentratie/nauwkeurigheid. In deze pilot werd de overgang van de zware, mechanische heggenschaar naar een lichtere, elektrische heggenschaar getest. Dit werd gecombineerd met monitor- en meetinstrumenten, die de werknemer voorzien van feedback op hun werk en het ook voor werknemers met beperkte concentratie en focus mogelijk maakt om snoeiwerkzaamheden te verrichten.

Download pilotbeschrijving en opbrengsten
Flyer van de challenge
Download UWV Kennisverslag
Download rapport met lessen uit pilots