In 2021 daagde de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) voor de tweede keer partijen uit om ideeën aan te dragen voor pilots met technologie die bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Vanaf januari 2022 zijn de 8 winnende pilots gestart, waarin is getest hoe diverse technologieën kunnen bijdragen aan het werk of bij de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.

De technologieën bieden ondersteuning voor mensen met autisme en angststoornissen of die problemen ervaren met concentratie, mentale weerbaarheid, horen, zien, spreken of fysieke belastbaarheid. In iedere pilot wordt samengewerkt tussen technologie-ontwikkelaars, werkgevers, mensen met een arbeidsbeperking en hun begeleiders. Deze partijen zijn meermaals bij elkaar gekomen tijdens leerbijeenkomsten om lessen, knelpunten en succesverhalen te delen.

Onderzoekers van ZINZIZ en Ecorys volgden de ontwikkelingen in de pilots met een lerende evaluatie. Zie hier voor de laatste nieuwsbrief van de onderzoekers over de pilots met een verslag van de meest recente leerbijeenkomst. Inmiddels zijn de pilots en het onderzoek in een afrondende fase. Het onderzoeksrapport wordt eind 2023 verwacht.

Op deze pagina vind je meer informatie over:

De resultaten van het onderzoek naar de 8 pilots uit de Challenge Tech for Inclusion

De onderzoeksrapport over de resultaten van de 8 pilots uit de Challenge Tech for Inclusion is gereed! Dit rapport beschrijft hoe technologie tijdens werk of bij re-integratie is ingezet om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken. Er is met vooral kwalitatief onderzoek onderzocht wat de impact is van de technologie op (de kwaliteit van) arbeidsparticipatie, wat de kosten en (potentiële) baten zijn van de inzet van technologie, hoe het implementatieproces is verlopen en wat we daarvan kunnen leren.

Uit het onderzoek van ZNIZIZ en Ecorys blijkt dat er positieve effecten optreden wat betreft arbeidsparticipatie (taakuitbreiding, efficiënter werken) en werkplezier (bijvoorbeeld minder vermoeidheid, betere werkrelaties, meer zelfvertrouwen). Bij sommige pilots rapporteren mensen ook verbeteringen in de ervaren gezondheid of wat betreft de fysieke belasting van het werk. Bij de VR‑bril voor loopbaanoriëntatie geven eindgebruikers aan dat ze dankzij deze techniek beter geïnformeerd een beroeps- en stagekeuze kunnen maken. In hoeverre de technologieën kosteneffectief zijn is nog onderwerp voor vervolgonderzoek. De goedkopere technologieën die minder inleertijd of aanpassingen van werkprocessen vragen, bieden wel goede perspectieven voor een kosteneffectieve inzet. De pilots hebben ook uitgewezen dat de implementatie van inclusieve technologie op de werkvloer gebaat is bij een sterke projectleider die samenwerking met diverse partijen in het veld borgt. De financiering van de technologie is complex en vaak niet duidelijk voor betrokken partijen, hetgeen groei of opschaling bemoeilijkt.

Het rapport, de pilotbeschrijvingen en de management samenvatting zijn hier te vinden: Evaluatie pilots inclusieve technologie 2021–2023, eindrapport (uwv.nl)

Het symposium ‘Inclusieve technologie werkt’ op 27 november 2023: Kom meer te weten over de opbrengsten en lessen van de pilots

symposium

De 8 winnende projecten van de Challenge Tech for Inclusion 2021 hebben de afgelopen anderhalf jaar technologie uitgeprobeerd die mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen bij hun werk of re-integratie. Benieuwd naar de opbrengsten? Op 27 november 2023 organiseert de CTI in de Jaarbeurs Utrecht een inspirerende middag waar je alles te weten komt over de pilots, de geteste technologieën en wat er verder in het verschiet ligt.

Programma

  • Opening door dagvoorzitter Kim Coppes en Maarten Camps (UWV)
  • Presentatie insteek van de 8 pilots
  • Presentatie overkoepelende onderzoeksresultaten (ZINZIZ/ Ecorys)
  • Bijdrage Minister Carola Schouten
  • Technologie markt: Zie en ervaar zelf de geteste technologieën
  • Waar staan we met opschaling: Ton Wilthagen reflecteert hierop met inbreng vanuit de zaal
  • Paneldiscussie in twee rondes vanuit de ‘vraagkant’ en de ’beleidskant’*
  • Afsluiting door Michiel van den Hauten

*Deelnemers aan de paneldiscussie zijn: Anne Megens (AWVN) Marianne Holleman (AKC), Daan de Kort (kamerlid VVD), Peter van Leeuwen (LCR), Michiel Tunnissen (SZW), Betsie Gerrits (UWV), Francois Baudoin (Divosa) en o.v.b. Harry de Boer (KIT/TNO)

Het onderzoeksrapport waarin de resultaten en lessen van de pilots staat beschreven zal vanaf 27 november ook te vinden zijn op deze site.

Heb je interesse om aanwezig te zijn bij dit symposium, dan kun je dat kenbaar maken bij UWV, als lid van de CTI. Stuur dan een mail naar events@uwv.nl en vermeld daarbij ‘interesse symposium 27 november inclusieve technologie werkt’. Het aantal beschikbare plekken is beperkt.

Kick-off van de winnende pilots van de Challenge Tech for Inclusion: Maak kennis met de plannen van de geselecteerde pilots

De oproep van Coalitie voor Technologie en Inclusie voor nieuwe pilots met inclusieve technologie heeft 8 winnaars opgeleverd. De pilots bieden een mooie variëteit aan technologieën die gedurende anderhalf op de werkvloer worden geïmplementeerd voor diverse eindgebruikers. Zowel voor mensen met psychosociale als fysieke belemmeringen. Hieronder staan de pilotplannen van de 8 winnaars kort beschreven. Meer informatie over hoe de pilots in de praktijk precies vorm hebben gekregen volgt bij het symposium op 27 november 2023 en in het onderzoeksrapport, dat eind 2023 beschikbaar komt.

stressmonitoring

1. Stressmonitoring

Vijftig tot zestig werknemers gaan, onder begeleiding van een (job)coach, hun stresslevel en stressfactoren monitoren met behulp van een smartwatch en een online vragenlijst in een app. De app verschaft hen inzicht, zodat ze gericht kunnen acteren. Een deel van hen gaat de wearable uittesten in het kader van hun re-integratie.

Pilotconsortium: Carapax i.s.m. o.a. Werkzaak Rivierenland, Fontys Hogescholen, Heliomare, Bartimeus, AMFORS, Eega Groep en Werksaam WestFriesland.

Contactpersoon: Addy Borst

mondzorgplus

2. AR-technologie voor mondzorg

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan, ondersteund door augmented reality (AR), voor MondzorgPlus koffers inpakken met alle benodigdheden voor tandartsen die mondzorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om het inpakken van zeshonderd koffers per dag. Na een testfase in een SW-omgeving gaan werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deze werkzaamheden bij MondzorgPlus zelf verrichten.

Pilotconsortium: MidZuid is.m. MondzorgPlus en TNO.

Contactpersoon: Marleen Braakhuis

cobot

3. Cobot in de maakindustrie

Mensen met functieverlies in een van beide handen, polsen, armen of schouders gaan samen met een cobot verschillende producten en halffabrikaten in elkaar zetten binnen een SW-setting. Deze pionierpilot start met een testfase met zeven medewerkers. Bij een goed testresultaat wordt er opgeschaald van één naar vijf cobots. En wordt de uitrol richting de detacheringsbedrijven en andere (SW) bedrijven in de Regio Twente opgestart.

Pilotconsortium: DCW i.s.m. Gemeente Enschede en Saxion FabLab en diverse regionale werkgevers.

Contactpersoon: Martien van Rijn

spraakproblemen

4. AI voor mensen met spraakproblemen

Een softwaremodel op basis van artificial intelligence (AI) kan fluisterspraak van mensen met stemproblemen zonder vertraging omzetten naar een normaal stemgeluid bij telefoneren of beeldbellen. In deze pionierpilot wordt deze technologie, na een korte testfase, ingezet voor werknemers die stotteren en voor werknemers met stembandverlamming, spasmodische dysfonie en stemaandoeningen als gevolg van kanker. Ze werken in verschillende functies bij de Rijksoverheid en KPN.

Pilotconsortium: Whispp, i.s.m. Stichting Support Stotteren, Dystonie Vereniging, Patiëntenvereniging HOOFD HALS, AKC, de Rijksoverheid en KPN

Contactpersoon: Joris Castermans

beroepskeuze

5. VR-bril voor beroepskeuze bij mensen met autisme en angststoornissen

Mensen met autisme en angststoornissen vinden het meer dan gemiddeld lastig om het juiste beroep te kiezen. In deze pilot krijgen dertig studenten en dertig cliënten van een SW-bedrijf met een filmpje in een virtual reality (VR) bril een beter beeld van diverse beroepen. Deze pilot bouwt voort op een eerder succesvol afgerond project. Er worden vijftien nieuwe films gemaakt voor de VR-bril.

Pilotconsortium: Lucrato i.s.m Aventus, Saxion, WeenerXL, KIT, TINT en de UT

Contactpersoon: Sjoerd de Vries

psychischeklachten

6. VR-bril voor mensen met psychosociale klachten

Een VR-bril wordt ingezet om werknemers met stress/burnout te helpen bij hun mentale weerbaarheid. Tijdens deze pilot worden tien tot vijftien films ontwikkeld en in verschillende rondes getest bij eindgebruikers. De deelnemende werkgevers (LIOF, MECC, Radar, Xonar) zullen de VR-bril aan hun werknemers aanbieden. Er worden circa tweehonderd daadwerkelijke gebruikers verwacht.

Pilotconsortium: Psylaris i.s.m. o.a. LIOF, MECC, Radar en Xonar

Contactpersoon: Mike Verhiel

spraakherkenning

7. Spraakherkenning voor doven en slechthorenden

In een eerdere pilot is voor werknemers met een auditieve disbalans met succes een spraakherkenningssysteem ingezet. Dat systeem maakt het mogelijk om groepsgesprekken te voeren (ook digitaal), mee te doen aan informele gesprekken op de werkvloer en scholing- en trainingssessies te volgen. De mogelijkheden worden in deze pilot uitgebreid en verder onderzocht op 25 werkplekken bij de Nationale Politie, VGZ en de Rijksoverheid.

Pilotconsortium: Speaksee i.s.m. de Nationale Politie, Kentalis, VGZ en de Rijksoverheid

Contactpersoon: Jari Hazelenbach

voorleesbril

8. Voorleesbril voor mensen met een leesbeperking

In een eerdere pilot is met succes kleinschalig een voorleesbril ingezet. In deze nieuwe pilot wordt de voorleesbril bij twintig zeer diverse werkplekken en functies ook ingezet voor mensen met een leesbeperking zoals laaggeletterden en voor mensen met een motorische disbalans zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast wordt een navibelt ingezet als mobiliteitsmiddel voor mensen met een visuele disbalans.

Pilotconsortium: Lexima Reijenker Vison i.s.m. Koninklijke Visio, Bartimeus, Oogvereniging, Stichting Lezen en Schrijven, Werkzaam Rivierenland, IBN, BworkZ, Detailresult Groep en Keter Benelux.

Contactpersoon: Bernard Bremmer

Bekijk hier de presentatie van de pilots

Oproep Challenge Tech for Inclusion 2021: Lees meer over de opzet en voorwaarden van deze Challenge

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft in het najaar van 2021, als onderdeel van de Challenge Tech for Inclusion 2021, verschillende partijen uitgedaagd om voorstellen in te dienen voor pilots waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Werkgevers, technologieontwikkelaars, onderwijsinstellingen, mensen met een arbeidsbeperking en hun ondersteuners hebben hiervoor gezamenlijk verschillende voorstellen voor pilots ingediend.

In deze voorstellen wordt technologie ingezet in een werkgerelateerde praktijksetting (op de werkvloer, tijdens stage, een leerwerktraject, of in de context van re-integratie). Partijen konden voorstellen indienen voor twee typen pilots:

  • Pionier-pilots, waarbij nieuw ontwikkelde technologie (voor de eerste keer) wordt toegepast in een werkgerelateerde praktijksetting voor mensen met een beperking.
  • Groei-pilots, waarbij beproefde technologie op grotere (regionale) schaal wordt ingezet voor meerdere mensen met een beperking en/of bij meerdere werkgerelateerde praktijksettings.

UWV heeft als partner van de CTI een bedrag beschikbaar gesteld voor het implementeren van de technologie op de werkvloer een deelname aan het onderzoek. In totaal is er een bedrag van €1 miljoen beschikbaar gesteld voor maximaal 10 pilots.