Onze activiteiten

De Coalitie voor Technologie en Inclusie richt zich op vier pijlers:

Icoon opschalen

Praktijkervaringen

We organiseren op regionale schaal pilots waar zowel ruimte is voor het opschalen van technologie die op kleine schaal veelbelovend bleek (groeipilots), als voor het beproeven van innovatieve technologie die klaar is voor gebruik op de werkvloer (pionierpilots). Daarbij is er bijzondere aandacht voor mensen met psychosociale beperkingen. Door opschaling kan de bijdrage van technologie aan een meer inclusieve arbeidsmarkt steviger worden neergezet.

Icoon kennis delen

Kennisdelen

We delen actief kennis, zodat meer mensen zicht krijgen op de kansen die technologie biedt. Dit doen we op maat voor verschillende stakeholders. We zetten hierbij primair in op het bereiken van werkgevers en professionals die hen ondersteunen, onder andere door de opzet van een Living Lab.

Icoon systeembarriere

Systeembarrières slechten

Door opschaling naar regionaal niveau krijgen we zicht op belemmeringen voor een bredere benutting. Waar systeembarrières optreden zetten we vanuit het CTI-netwerk in op een doeltreffende oplossing. Daarnaast stimuleren we de inbedding van innovatieve voorzieningen binnen reguliere dienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ioon verbinden

Verbinden

We brengen verschillende publieke en private partijen bij elkaar zoals technologie-ontwikkelaars, mensen met een beperking, werkgevers, onderwijsinstellingen en re-integratieprofessionals en andere ondersteuners. Niet alleen tijdens nieuwe pilots, maar ook bij het delen van kennis en het organiseren van bijeenkomsten.