Het programma voor de Challenges is in ontwikkeling en zal op een later moment op deze pagina verschijnen.

De challenge biedt u inspiratie en ideeën voor mogelijke pilots én biedt de gelegenheid om partners te ontmoeten met wie u gezamenlijke een pilotvoorstel kunt indienen.

Tijdens de challenge nemen we u o.a. mee in technologieën die al eens kleinschalig in de context van werk of re-integratie zijn geïmplementeerd. We bespreken graag met u suggesties voor bredere toepassingsmogelijkheden van dergelijke technologie. Daarnaast is er de mogelijkheid om nieuwe (eigen) ideeën met relevante partners uit te wisselen of ontwikkelen. U kunt met elkaar in gesprek over welke technologische oplossingen er mogelijk zijn voor knelpunten die mensen met een beperking ervaren i.r.t. werken. Of voor knelpunten die werkgevers ervaren in hun bedrijf bij het aannemen en behouden van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Belangrijke lessen die uit eerdere pilots naar voren zijn gekomen om tot een goed resultaat te komen zijn: het tijdig betrekken van de eindgebruiker en een goede samenwerking te realiseren tussen werkgever, technologieontwikkelaar, mensen met een beperking en hun ondersteuners. De regionale challenges zijn er onder andere om deze twee zaken te faciliteren.

Het programma voor de Challenges is in ontwikkeling en zal op een later moment op deze website verschijnen.

Regionale pilots hebben als doel inzicht te verwerven in wat het betekent om technologie in te zetten op de werkvloer of in de context van re-integratie. Ook hebben ze als doel zicht te krijgen op de effecten op arbeidsparticipatie (kwantitatief en kwalitatief). Kortom; komen tot betere werkmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking (werkenden en niet-werkenden) door inzet van technologie.

In de nieuwe pilots is zowel ruimte voor het opschalen van beproefde technologie (groei-pilots) als voor innovatieve technologische oplossingen (pionier-pilots). Bij de pionier-pilots vragen we in het bijzonder aandacht voor oplossingen die mensen met psychosociale beperkingen ondersteunen.

Meer informatie over de opbrengsten uit de pilots die zijn voortgekomen uit de vorige Challenge, vindt u onder op de pagina Pilots.