Klik hier voor meer informatie over het indienen van pilotvoorstellen

Technologie maakt werk mogelijk, boeiender en uitdagender. Daarom bespreken we de behoefte, mogelijkheden en kansen voor nieuwe pilots. Deelnemers zijn (grote) werkgevers, arbeidsdeskundigen, werknemers/werkzoekenden en veel technologie producenten met hun nieuwste technische tools om mensen met een beperking beter in staat te kunnen stellen om te (blijven) werken. Zowel uit Nederland, Duitsland, Frankrijk als Spanje!

10.00 uur Welkom (link ontvangt u vooraf, vanaf 9.50 uur toegang).
10.10-10.25 uur We gaan in gesprek met 3 leden van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Interview met:
• Ton Wilthagen is professor aan de Universiteit Tilburg en kijkt vanuit arbeidsmarktperspectief;
• Peter van Leeuwen is van de landelijke cliëntenraad en kijkt vanuit cliëntperspectief;
• Steven Hubeek is van werkgeversvereniging AWVN en kijkt vanuit werkgeversperspectief.
10.30-11.00 uur Technologiepitches over oplossingen voor het verbeteren van mobiliteit, horen, zien, spreken en stressreductie bij werknemers of voor werkzoekenden.
11.00-11.50 uur In break-out rooms praten we door over de mogelijkheden van deze technologie voor uzelf, voor uw medewerkers of voor uw bedrijf. Eerste aanzet om te komen tot nieuwe pilots in de komende tijd.
11.50-12.00 uur Bijdrage minister Koolmees (SZW) en Guus van Weelden (UWV). Wrap up en mogelijkheid om een op een na te praten.

De challenge biedt u inspiratie en ideeën voor mogelijke pilots én biedt de gelegenheid om partners te ontmoeten met wie u gezamenlijke een pilotvoorstel kunt indienen.

Tijdens de challenge nemen we u o.a. mee in technologieën die al eens kleinschalig in de context van werk of re-integratie zijn geïmplementeerd. We bespreken graag met u suggesties voor bredere toepassingsmogelijkheden van dergelijke technologie. Daarnaast is er de mogelijkheid om nieuwe (eigen) ideeën met relevante partners uit te wisselen of ontwikkelen. U kunt met elkaar in gesprek over welke technologische oplossingen er mogelijk zijn voor knelpunten die mensen met een beperking ervaren i.r.t. werken. Of voor knelpunten die werkgevers ervaren in hun bedrijf bij het aannemen en behouden van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Belangrijke lessen die uit eerdere pilots naar voren zijn gekomen om tot een goed resultaat te komen zijn: het tijdig betrekken van de eindgebruiker en een goede samenwerking te realiseren tussen werkgever, technologieontwikkelaar, mensen met een beperking en hun ondersteuners. De regionale challenges zijn er onder andere om deze twee zaken te faciliteren.

Het programma voor de Challenges is in ontwikkeling en zal op een later moment op deze website verschijnen.

Regionale pilots hebben als doel inzicht te verwerven in wat het betekent om technologie in te zetten op de werkvloer of in de context van re-integratie. Ook hebben ze als doel zicht te krijgen op de effecten op arbeidsparticipatie (kwantitatief en kwalitatief). Kortom; komen tot betere werkmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking (werkenden en niet-werkenden) door inzet van technologie.

In de nieuwe pilots is zowel ruimte voor het opschalen van beproefde technologie (groei-pilots) als voor innovatieve technologische oplossingen (pionier-pilots). Bij de pionier-pilots vragen we in het bijzonder aandacht voor oplossingen die mensen met psychosociale beperkingen ondersteunen.

Meer informatie over de opbrengsten uit de pilots die zijn voortgekomen uit de vorige Challenge, vindt u onder op de pagina Pilots.

Ideeën indienen om technologie te benutten

Technologie inzetten om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken! De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) is op zoek naar partijen die zich daarvoor willen inzetten en die samen een regionaal pilotvoorstel willen indienen. Via deze pilots willen we, met de mogelijkheden die technologie biedt, bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. We nodigen werkgevers, technologie-ontwikkelaars, mensen met een arbeidsbeperking, en hun ondersteuners (zoals arbeidsdeskundigen en jobcoaches) van harte uit om samen te gaan werken aan pilotvoorstellen. Er kunnen uiteraard ook pilotvoorstellen ingediend worden met andere technologieën.

Een overzicht van de technologieën die getoond zijn tijdens de challenges in juni 2021

Via de links in het overzicht kunt u de pitches per technologie online terugkijken.

Technologie Oplossing/aanbieder Contactgegevens
Spraakherkenning SpeakSee
Voorleesbril Orcam
Exoskelet Skelex en Laevo
Slimme bril Armfors
Spraakondersteuning Whispp
Arm-/hoofdondersteuning Focal Meditech
Rolstoelbesturing via bril Munevo Drive
Stressmonitoring Carapax
Navigatiearmbanden N-Vibe
VR-bril twee toepassingsberoepen
Opnames en materiaal Challenges terugkijken

Meer informatie

Heb je suggesties of vragen? Neem dan contact op met de genoemde contactpersoon per technologie of stel je meer algemene vraag aan coalitie@technologievoorinclusie.nl.

Namens alle leden van de Coalitie voor Technologie en Inclusie kijken we uit naar je deelname!