Op deze pagina staan twee subsidieoproepen van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. De eerste is een subsidieoproep voor het uitvoeren van pilots, het tweede betreft een subsidieoproep voor het monitoren van deze pilots.

1. Subsidieaanvraag pilots

De CTI nodigt werkgevers, werknemers met een arbeidsbeperking, technologieontwikkelaars en ondersteuners uit om voorstellen in te dienen waarbij technologie op de werkplek ingezet wordt voor het ondersteunen van werknemers met een arbeidsbeperking. UWV stelt subsidie beschikbaar voor de begeleiding en uitvoering van deze pilots. U kunt in aanmerking komen voor een subsidie door een aanvraag en projectidee in te dienen. Download de subsidieoproep en het format voor meer informatie over het indienen van een projectidee.

Ondersteuning bij het opstellen subsidieaanvraag pilots

Wilt u deelnemen aan de challenge maar vormt het opstellen van een subsidieaanvraag een belemmering voor deelname? Dat zou heel jammer zijn. Wij willen u hier graag in ondersteunen en hebben ervaren professionals bereid gevonden te helpen bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Deze professionals kunnen u helpen bij het overleg over de ideeën en het doel van de pilot, het schrijven van de subsidieaanvraag en het zorgen dat alle elementen die nodig zijn ook deel uitmaken van de subsidieaanvraag.

2. Monitoronderzoek pilots

De pilots waaraan subsidie wordt toegekend, worden gevolgd via een monitoronderzoek.  Voor dit onderzoek stelt UWV subsidie beschikbaar. Onderzoeksinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie door een aanvraag voorzien van een projectidee in te dienen. De gehele procedure loopt via UWV Marktplaats. Voor meer informatie over dit subsidiethema klikt u op de onderstaande button.

Belangrijk! Als uw organisatie een voorstel wil indienen voor het monitoronderzoek, dient uw organisatie ingeschreven te zijn in het segment ‘Onderzoek’ bij UWV Marktplaats. Staat u nog niet geregistreerd, schrijf u dan nu in. Informatie over UWV Marktplaats en inschrijving vindt u via de UWV-website: http://www.uwv.nl/uwvmarktplaats.

Kunt u hulp gebruiken? Stuur dan een mail naar info@technologievoorinclusie.nl en geef aan waar u ondersteuning bij zou kunnen gebruiken. U krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht van ons.

26 november 2018 - 25 januari 2019Mogelijkheid tot het indienen van een pilot
Februari 2019Beoordeling van de voorstellen door de jury
Maart 2019Start eerste pilots
Eind 2019Eerste resultaten beschikbaar

Antwoorden op vragen over de subsidieoproep:

Ik ben niet aanwezig geweest bij de aftrap van de Challenge op 23 november. Kan ik nu toch een pilot indienen?

Ja. Het is niet noodzakelijk om bij de aftrap aanwezig te zijn geweest om een pilot te kunnen indienen.

Is het mogelijk om meer dan één pilot in te dienen?

Ja, het is mogelijk om meer pilots in te dienen, mits deze van elkaar verschillen voor wat betreft technologie, doelgroep en/of type werksetting.

Op welke manier moeten pilots de subsidie verantwoorden?

In de aanvraag voor subsidie dient de aanvrager aan te geven welke activiteiten in de pilot worden uitgevoerd. Daarbij moet ook een planning en bijbehorende begroting worden opgenomen. Via het monitoronderzoek wordt de voortgang van de pilots gevolgd. De aanvrager verplicht zich bij verstrekking van de subsidie deel te nemen aan het monitoronderzoek en de daarvoor gevraagde informatie te verstrekken. Het is daarbij niet nodig achteraf een gedetailleerde verantwoording van uren / inzet per activiteit te overleggen.

In de subsidieoproep staat dat vragen tot 17 december gesteld kunnen worden. Worden vragen die na die tijd gesteld worden niet meer beantwoord?

We hebben bij nader inzien besloten dat er geen deadline is voor het stellen van vragen. Vragen die na 17 december binnen komen, worden dus ook beantwoord.

In de voorwaarden van de subsidie staat dat geen subsidie kan worden aangevraagd voor aanschaf van de technologie. Zijn er andere bronnen voor financiering van aanschaf van de technologie? En zo ja, welke dan? Heeft de subsidieverstrekker ervaring hiermee?

Het is in principe aan de aanvrager zelf om co-financiering te zoeken voor aanschaf van technologie. UWV heeft in bepaalde gevallen budget beschikbaar om de aanschaf van nieuwe technologie te financieren. De aanschaf moet dan wel gekoppeld zijn aan een concrete werksetting en een of meer werknemers met een structureel functionele beperking.

Is het ook mogelijk om een MBO onderwijsinstelling als samenwerkingspartner mee te nemen in de Challenge van de CTI?

Ja het is mogelijk om binnen een pilot samen te werken met mbo-instellingen.

Mogen de leerlingen die via een stageconstructie werkzaam zijn en onderwijs volgen bij een MBO onderwijsinstelling worden gezien als de werknemers in dit verband?

In principe kan er ook een pilot gestart worden binnen een stageconstructie, mits het gaat om een concrete werksetting en het stagiaires met een structureel functionele beperking betreft. Een laag onderwijsniveau geldt daarbij niet per definitie als structureel functionele beperking.

Er is 3 ton beschikbaar. Hoeveel mag er voor 1 project aangevraagd worden?

We hebben 3 ton beschikbaar, daar willen we graag een aantal (gevarieerde) pilots mee financieren. We denken aan 5 tot 7 pilots. Dat betekent per pilot dat er tussen de 40 en 60 k. beschikbaar is. De bedragen staan echter niet vast. Ons doel is een aantal verschillende pilots te financieren waar andere partijen van kunnen leren en ook mee aan de slag kunnen.

Is er nog een bepaald percentage dat je vergoed krijgt, of mag je 100% van de kosten vergoed krijgen? Weegt een eigen bijdrage mee in de beoordeling?

We financieren in principe de implementatie van de technologie op de werkvloer. Als dat een redelijk bedrag is gezien aard en omvang van de pilot betekent dat een vergoeding van 100%. Een eigen bijdrage voor de implementatie van de technologie weegt in beginsel niet mee in de beoordeling.

We willen graag twee technologieën introduceren op de werkvloer. Kunnen we dat in 1 aanvraag verwerken?

Voor deze subsidie lijkt het ons raadzaam per aanvraag te focussen op de introductie van 1 technologie op de werkvloer. We willen goed volgen wat de gevolgen zijn van implementatie van technologie op de werkvloer en het is aannemelijk dat deze verschillen per technologie, voor de werkgever, voor de ontwikkelaar en zeker ook voor de impact op de (kwaliteit van werk voor de) werknemer. Het is uiteraard heel erg positief dat er bereidheid is om twee technologieën te introduceren op de werkvloer. Dat willen we zeker niet ontmoedigen, zeker niet als daarmee meer mensen met een beperking aan het werk kunnen.

Wat is het adres waar de aanvraag kan worden ingediend?

De aanvraag kan per mail ingediend worden: info@technologievoorinclusie.nl